Prawo zamówień publicznych

Nasi prawnicy od wielu lat wspierają wszystkich uczestników procesu realizacji zamówień publicznych na każdym z etapów postępowania. Zapewniamy pełne wsparcie także na etapie wykonywania umowy  zawartej w postępowaniach realizowanych w oparciu o polskie prawo zamówień publicznych oraz postępowaniach zakupowych realizowanych w oparciu o kodeks cywilny, a także regulacje UE.

W zakresie zamówień publicznych świadczymy następujące usługi:

  • pomoc prawną przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności przygotowywanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, istotnych postanowień umowy, wzorów umów;
  • pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  • identyfikację oraz zapobieganie ryzykom związanym z postępowaniem i realizacją umowy o zamówienie publiczne,
  • pomoc prawną przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • opiniowanie zasadności i przygotowanie wszelkich środków zaskarżenia w postępowaniach odwoławczych,
  • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych dotyczących zamówień publicznych,
  • doradztwo podczas realizacji umów o zamówienie publiczne,
  • sporządzamy i doradzamy przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z podwykonawcami, konsorcjantami oraz innymi partnerami,
  • doradzamy w przypadku kontroli,
  • zapewniamy zastępstwo prawne w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.
Zobacz także
Prawo budowlane i prawo nieruchomości
Sprawy korporacyjne
Kontrakty handlowe
Spory sądowe i arbitraż
Prawo sportowe
Prawo pracy
Prawo farmaceutyczne
Prawo ochrony danych osobowych
Windykacja należności
Prawo zamowień publicznych